آریو پرواز

رم

رم

در گذشته پایتخت امپراطوری رم و امروزه جایگاه دولت و پایتخت ایتالیا. واقع در منطقه مرکزی کشور از ناحیه ی لاتزیو. رم شهری وسیع و پیچیده است که هر دو جنبه ی تاریخی و مدرن را به طور همان زمان داراست. بهترین نمونه ساختاری برای روم باستان، شهر رم و شهر واتیکان است، رم برای بیش از ۲۵۰۰ سال به عنوان مرکز اصلی فرهنگ، قدرت و دین بوده است.